<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d7487472085707101893', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pazar, Temmuz 31, 2005

İlk denizkızı çöl kenarında doğmuştu!

Bu ayki derginin en hoş konularından biri, hiç şüphesiz, denizkızlarının tarihçesine ilişkin olanı... Yaygın kanının aksine, denizkızının "anavatanı" Antik Yunan kentleri değil, Suriye Çölü'nün kurak bir kasabasıydı! Nizip'in 40 kilometre güneyinde, Suriye Çölü'nün yanı başındaki Menbiç kasabasında doğan "ilk denizkızı", Asur tanrıçası Atargatis'ten başkası değildi!

Asur mitolojisine göre, tanrıça Semiramis'in kızkardeşi Atargatis, ölümlü bir çobana tutulur. Aşkına, cevap vermeyen çobanı öldüren Atargatis, yaptığından pişman olunca, intihar etmek için kendini bir uçurumdan denize atar. Sular bu güzel tanrıçanın ölmesine razı olmaz, bedeninin yarısını bir balığa dönüştürerek onun yaşamasına izin verilir. Tanrıça, işlediği günahın bedelini, denizlerde sevdiğine ağıtlar yakarak ödemek zorundadır...

Atargatis'in öyküsü, dünyanın bütün denizlerini dolaştı. İskandinav efsanelerinde, Ortaçağ'ın karanlık metinlerinde, Japon halk masallarında ve daha pek çok yerde karşımıza çıkan denizkızlarının izini, Focus'un bu ayki sayfalarında sürdük...

1 Comments:

At 7:44 ÖÖ, Blogger ermanen said...

Deniz Kızı

denizden yeni mi çıkmıştı, neydi;
saçları, dudakları
deniz koktu sabaha kadar;
yükselip alçalan göğsü deniz gibiydi.
yoksuldu, biliyorum
-ama boyna da yoksulluk sözü edilmez ya-
kulağımın dibinde, yavaş yavaş,
aşk türküleri söyledi.
neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir.
denizle boğaz boğaza geçen hayatında!
ağ yamamak, ağ atmak, ağ toplamak,
olta yapmak, yem çıkarmak, kayık temizlemek...
dikenli balıkları hatırlatmak için
elleri ellerime değdi.
o gece gördüm, onun gözlerinde gördüm;
gün ne güzel doğarmış meğer açık denizde!
onun saçları öğretti bana dalgayı;
çalkalandım durdum rüyalar içinde.

Orhan Veli

 

Yorum Gönder

<< Home