<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d7487472085707101893', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Çarşamba, Ağustos 03, 2005

Bağır yoksa kaybolursun!

Bağır yoksa kaybolursun! İnternetin asi çocuğu bloglar, sadece haber sitesi ve gazeteleri değil, CNN, BBC gibi haber kanallarını sarsıyor! Bloggerlar, Felluce’de bir gazeteci; Filistin’de evi yıkılan bir çocuk; Almanya’da neo-nazilerden dayak yiyen bir Yahudi; İstanbul’da ise mutsuz bir öğrenci... Tarih kitaplarında adları yazılmayan “sessiz çoğunluk”, milyonlarca sayfa yazıyla, dünyaya ilk defa “biz de varız” diye bağırıyor!

"Mtlda"nın hazırladığı blog dosyası, ağustos sayısında!

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home