<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d-655626263863824397', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pazartesi, Ağustos 08, 2005

Eylül sayısından "birkaç satır"...

Günümüzde AB ülkelerinin Çin tekstiline karşı uyguladığı kotaların bir benzeri, üç asır önce Hindistan’a uygulanmıştı. Hem de ipek kravatlar yüzünden! “Calico yasaları” ile İngiltere’ye girişi 1702’de yasaklanan kravat kumaşları, ambargoyu delmek için bu kez “bandana” adıyla ve henüz bir koloni olan Amerika üzerinden Avrupa’ya sokuldu! Vahşi Batı'nın tozlu düzlüklerinde kovboyların “tam aradığı şey” olan Hint kravat kumaşı, Amerika’nın yeni sembolü olacaktı...

"Her erkeğin boynunun borcu: Kravat" başlıklı yazıdan...

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home