<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d7487472085707101893', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cuma, Ağustos 12, 2005

Kitaplar sahiplerini buldu!

"Zerdüşt, İran kökenli ve soyadını mitolojiden seçen şarkıcı kim?"

Bu soruya doğru cevap veren 5,15, 25, 35 ve 45. okurlarımız, bizden Arkabahçe Yayınları'ndan çıkan "Kötülük Labirenti" kitabını kazandılar. Önce bu sorunun şıklarını hatırlayalım:
a) Freddie Mercury
b) Ajda Pekkan
c) Charles Mingus
d) Elvis Presley

Soruya cevap verenlerin büyük bir kısmı, yüzde 71'i doğru cevap olan "a" şıkkını seçmiş... Gelmiş geçmiş en büyük kontrbas ustalarından Charles Mingus'u seçenlerse, yüzde 23 ile hiç azımsanmayacak bir orandaydı. Merak edenlere, diğer şıkların ne oranda seçildiğini söyleyelim. Elvis Presley'i işaretleyenler yüzde 4 oranındayken, geriye kalan yüzde 2'lik bir kitle Ajda Pekkan'ı seçti.

Episode 2 ve Episode 3 arasında geçen ve Star Wars filmlerinde yer almayan olayların anlatıldığı "Kötülük Labirenti" kitabını kazanmaya hak kazanan okurlarımızın adlarıysa şöyle:

Suzan Can
Eren Şıracıoğlu
Kerem Erdoğan
Berivan Akmanoğlu
Onur Akansel

Okurlarımıza kazandıkları kitapların bilgisi, ayrıca elektronik posta yoluyla duyurulacaktır. 19 Ağustos'a kadar bize bildirilmiş olan elektronik postalar aracılığıyla ulaşamadığımız talihliler, haklarını kendilerinden sonra doğru şıkkı işaretleyen okura bırakacaktır.

Yeni yarışmamız, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor...

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home