<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d-655626263863824397', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cumartesi, Ağustos 13, 2005

Bir geometri objesi olarak kravat

Eylül sayısı için, “Her erkeğin boynunun borcu: Kravat” isimli yazıyı hazırlarken, rüyamda kravat görmüşlüğüm vardır. Öyle ki, sokakta yürürken insanların kravatına gözümü dikip hangi bağlama yöntemini kullandıklarını çözmeye çalıştım. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum; Cambridge Üniversitesi’nden fizik doktoru Thomas Fink ve Yong Mao, kravat üzerine ciddi ve uzun süreli bir çalışma yaptılar. Ortaya “kravat bağlamanın matematiksel teorisi” ile birlikte tam 85 ayrı biçimde kravat bağlanabileceği sonucu çıktı!


Bu iki uzmanın çalışmasının temelinde, kravatın “bir geometri objesi” olarak değerlendirilmesi yatıyor. Biri yavaş hareketlerle kravatını bağlarken, diğeri elinde kamerayla bağlama hareketlerini kaydeden iki bilim adamı, bu görüntüleri defalarca izleyip sonuca ulaştılar. Sonuç, matematikçiler arasında “random walk” olarak bilinen ve kravat bağlarken yapılan hareketleri birbirine bağlayan bir haritaydı. Bu harita, yaygın olarak bilinen birkaç kravat bağlama stilinin çok ötesinde, tam 85 ayrı biçimde kravat bağlanabileceğini kanıtladı.

Kişisel gözlemlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, aradan geçen yüzyıllara rağmen erkeklerin yüzde 90’ı, Windsor dükü Sekizinci Edward’ın yarattığı ve hâlâ onun adıyla anılan “Windsor” tekniğiyle kravatını bağlıyor ve takılabilecek en çirkin kravatları takıyorlar... :)

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home