<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d-655626263863824397', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Salı, Ağustos 30, 2005

"Her köyün bir delisi, iki definecisi var!"


Bugün Türkiye’de, yaklaşık 3.000 antik kent, 20.000 höyük, 25.000 tümülüs olduğu biliniyor. İslamiyet öncesine ait de 25.000 anıt bulunuyor. Topladığınız zaman, 75.000 kültürel miras noktası anlamına gelir. Türkiye’de 50-55.000 bin köy olduğuna göre, her köye ortalama 1,5 arkeolojik nokta düşüyor demektir.

Bu madalyonun bir yüzü... Görünmeyen yüzündeyse, yaklaşık 100.000 (yazıyla: yüz bin) defineci var! Gazetelerde tam sayfa ilanları yayınlanan "define arayıcısı" metal detektörlerden satın alan tam 100.000 kişi, Anadolu'yu her gün delik deşik ediyor. Bu tür bir kaçak kazı sırasında bulunarak, New York'a kaçırılan Elmalı Hazinesi'ni 15 yıl süren bir mücadeleden sonra Türkiye'ye getiren gazeteci Özgen Acar'ın deyimiyle, bugün Türkiye'deki her köyün "bir delisi, iki definecisi" var....

75.000 arkeolojik mirasın 100.000 defineciye karşı umutsuz direnişi devam ediyor. Hatta siz bu yazıyı okurken harcadığınız zaman dilimi içersinde, bu noktalardan henüz keşfedilmemiş birinin yakınlarında bir yere, iki-üç kazma darbesi daha vuruldu! Her geçen gün bu rakam, birer-ikişer sıfıra doğru yaklaşırken, aslında biz eksiliyoruz....

Yağmalanan Anadolu, aynı hızla yurtdışındaki müze ve özel koleksiyonlarda yerini alıyor. Focus'un bu sayısında yağmalanan Anadolu'yu ve bizden çalınan mirasımızı anlattık. Temel taşlarına kadar çalınan antik kentler, eşsiz heykeller Anadolu'dan nasıl götürüldü? Hepsi, Focus'un eylül sayısında...

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home