<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d-655626263863824397', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Çarşamba, Ağustos 31, 2005

Üçüncü yarışmamız başladı !

Prof. Dr. Selim Şeker / Anıl Korkut : Tehlikeli Oyuncak
Anna Johann : Çocuklarım, Köpeğim ve Ben
Walter Lübeck : Paranın Tao’su
Füsun Saka : Yeter ki Sen İste
Ayşe Kora : ABD’de Eğitimin ABC’si


FOCUS Dergisi yazarları, aşağıdaki soruyu doğru olarak cevaplayan 5, 15, 25, 35, 45'inci kişilere yukarıda listelenen kitaplardan birini hediye ediyor. İşte sorumuz:

Bugün Amerika kıtasının "doğum belgesi" olarak kabul edilen ve geriye kalan tek nüshası Ulusal Kütüphane'de saklanan aşağıdaki haritanın adı nedir?
Ad Soyad:

E-Posta:

Ortelius

Piri Reis

Waldseemüller

PtolemaiosCevabı dergide saklı.
İyi şanslar...

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home