<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19129094\x26blogName\x3dfocusdergisi\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://focusdergisi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://focusdergisi.blogspot.com/\x26vt\x3d-655626263863824397', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pazar, Temmuz 31, 2005

İlk denizkızı çöl kenarında doğmuştu!

Bu ayki derginin en hoş konularından biri, hiç şüphesiz, denizkızlarının tarihçesine ilişkin olanı... Yaygın kanının aksine, denizkızının "anavatanı" Antik Yunan kentleri değil, Suriye Çölü'nün kurak bir kasabasıydı! Nizip'in 40 kilometre güneyinde, Suriye Çölü'nün yanı başındaki Menbiç kasabasında doğan "ilk denizkızı", Asur tanrıçası Atargatis'ten başkası değildi!

Asur mitolojisine göre, tanrıça Semiramis'in kızkardeşi Atargatis, ölümlü bir çobana tutulur. Aşkına, cevap vermeyen çobanı öldüren Atargatis, yaptığından pişman olunca, intihar etmek için kendini bir uçurumdan denize atar. Sular bu güzel tanrıçanın ölmesine razı olmaz, bedeninin yarısını bir balığa dönüştürerek onun yaşamasına izin verilir. Tanrıça, işlediği günahın bedelini, denizlerde sevdiğine ağıtlar yakarak ödemek zorundadır...

Atargatis'in öyküsü, dünyanın bütün denizlerini dolaştı. İskandinav efsanelerinde, Ortaçağ'ın karanlık metinlerinde, Japon halk masallarında ve daha pek çok yerde karşımıza çıkan denizkızlarının izini, Focus'un bu ayki sayfalarında sürdük...